Perunkirjoitus

Ota yhteyttä!

Perunkirjoitus Varpu Välimaa Oy:ssä asiakas on aina keskiössä. Perukirja vaikuttaa paitsi perintöveron määräytymiseen, myös omaisuuden jakamisen ja myymisen verotuskohteluun. Perukirjaa varten tehdäänkin tarkka selvitys paitsi hautaus- ja sairashoitokuluista, myös muista mahdollisista kuluista (mm. asunnon ylläpitokustannukset, arviointilaskut ym.), joista voidaan saada vähennyksiä verokirjaan. Mikäli perunkirjoitus ei valmistu kolmessa kuukaudessa, huolehdimme myös jatkoajan hakemisesta.

Mitä asiakirja sisältää?

Perunkirjoituksessa selvitetään perillisasemassa olevat kuolinpesänosakkaat sekä luetteloidaan kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varallisuus ja velat perinnönjakoa ja -verotusta varten. 


Perunkirjoituksen toimittaminen on ensisijaisesti kuolinpesän osakkaiden velvollisuus ja perunkirjoituksen laatijasta ja asian hoitamisesta onkin hyvä sopia osakkaiden kesken. Myös perunkirjoituksen ajasta ja paikasta on tiedotettava hyvissä ajoin kaikille asianosaisille.

Aikataulu

Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä, mutta tarvittaessa veroviranomainen voi myöntää pidennyksen perunkirjoituksen toimittamisaikaan.

Hakemuksen perusteena täytyy olla erityinen syy ja hakemus on jätettävä kyseisten kolmen kuukauden kuluessa.

Perukirjaan merkitään

 • Perunkirjoituksen aika ja paikka

 • Vainajan täydellinen nimi, ammatti ja kotipaikka sekä henkilötunnus ja kuolinpäivä

 • Osakkaiden täydelliset nimet, henkilötunnukset ja osoitteet sekä sukulaisuus perittävään

 • Ketkä ovat perunkirjoituksessa saapuvilla

 • Poissaolijoiden kohdalla on mainittava, miten ja milloin tieto toimituksesta on heille annettu

 • Pesän varat ja velat – myös eloon jääneen puolison – kuolinhetkellä ja varojen arvo

 • Avio-oikeuden ulkopuolelle jäävä omaisuus ja se, mihin tämä seikka perustuu

 • Maininta mahdollisesta ennakkoperinnöstä ja muusta pesään kuulumattomasta omaisuudesta, joka on huomioitava lakiosan suuruutta määrättäessä

 • Ilmoitus siitä, käyttääkö eloonjäänyt puoliso oikeuttaan pitää kuolleen puolison jäämistö jakamattomana hallinnassaan joltain osin

 • Ilmoitus siitä, kieltäytyykö eloonjäänyt puoliso luovuttamasta omaisuuttaan ensiksi kuolleen puolison perillisille

 • Mahdolliset perittävän kuoleman johdosta maksettavat vakuutuskorvaukset ja taloudelliset tuet

 • Pesän ilmoittajan valaehtoinen vakuutus siitä, että annetut tiedot ovat oikeat ja ettei hän tahallisesti ole jättänyt mitään ilmoittamatta

 • Mahdolliset muut seikat, joilla saattaa olla merkitystä osakkaiden tai verotuksen kannalta.

Perukirjan yleisimpiä liitteitä ovat

 • Sukuselvitys, jossa luetellaan vainajan mahdolliset puolisot ja perilliset sekä perillisten virkatodistukset tai heidän sukuselvityksensä, mikäli perillinen on kuollut ennen perittävää

 • Mahdollinen testamentti ja avioehtosopimus jäljennöksinä

 • Mahdollinen peru-, ositus- tai perinnönjakokirja ensin kuolleen puolison jälkeen

 • Jäljennökset muista asiakirjoista, joita edellytetään pesän tilan selvittämiseksi.

Kuolinpesän osakkaat huolehtivat vainajan ja kuolinpesän laskujen maksamisesta. Yleensä laskut voidaan suorittaa kuolinpesän tileiltä. Mikäli vainajalla on velkaa, osakkaat voivat välttää henkilökohtaisen velkavastuun perunkirjoitusten asiantuntijan avulla. Ennen perunkirjoituksen toimittamista tulee kuitenkin pidättyä kaikista kuolinpesää koskevista realisoinneista ym. toimista. 


Lähde ja lisätietoa: www.lakiopas.com.